Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Kunst-Zin Heiloo

Privacyverklaring

Stichting Kunst-Zin Heiloo

Contactgegevens:

Harrelaers 30

1852KW Heiloo

Secretaris@kunst-zinheiloo.nl

Inschrijving bij de Kamer van koophandel Alkmaar onder nummer: 59114037

Stichting Kunst-Zin Heiloo, hierna te noemen “KZH”, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring verklaart KZH hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.

KZH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat KZH in ieder geval:

 1. uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor u deze heeft verstrekt;
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. op de hoogte is van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

KZH is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met KZH wenst op te nemen kan dit via bovenvermelde contactgegevens.

 1. Waarvoor verwerkt KZH uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door KZH verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het verwerken van gegevens van deelnemers aan de jaarlijks georganiseerde Kunstparade in Heiloo;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Controle op betaling van deelnemersgelden;
 • Verwerking in de brochure van de desbetreffende Kunstparade

Voor de voornoemde doelstellingen kan KZH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • uw naam en volledig adres;
 • uw telefoonnummer en emailadres;
 • de gebruikte techniek door de kunstenaar;
 • de omschrijving van het werk van de kunstenaar;
 • uw bankrekening en tenaamstelling van de bankrekening;
 • Foto’s van het werk van de kunstenaar.
 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens

Bij KZH worden uw persoonsgegevens verwerkt door de volgende functies/personen:

 • de penningmeester van KZH voor het voeren van de administratie ;
 • de artistiek leider of een door hem aangewezen persoon voor het maken van de brochure
 • een aangewezen persoon voor het verwerken of uitvoeren van de administratie;
 • een aangewezen persoon voor het opstellen en versturen van nieuwsbrieven.
 1. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

KZH zal u gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.

 1. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

KZH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

KZH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle schriftelijk gedocumenteerde onderdelen van de administratie worden in een afgesloten ruimte bewaard. Toegang tot deze ruimte is beperkt tot het bestuur van KZH;
 • KZH streeft ernaar alle schriftelijk gedocumenteerde (oude) administratie-onderdelen af te bouwen en alleen digitaal administratie te voeren;
 • toegang tot de digitale (leden)administratie is beperkt tot de door het bestuur aangewezen personen en is beveiligd met een toegangswachtwoord;
 • de apparatuur waarop de digitale (leden)administratie wordt verwerkt is beveiligd met adequate beveiligingssoftware, welke regelmatig wordt ge-updatet;
 • KZH maakt back-ups van uw persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • bij e-mails aan meerdere deelnemers tegelijk, stuurt KZH u deze email in BCC, zodat uw emailadres voor andere ontvangers afgeschermd is;
 • alle onder 2) bedoelde personen zijn op de hoogte van de wettelijke regels en maatregelen met betrekking het beschermen van uw persoonsgegevens;
 • KZH evalueert de technische en organisatorische maatregelen periodiek.
 1. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking door KZH van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door KZH te laten overdragen aan uzelf. KZH kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

Indien u van voornoemde zaken gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek indienen via het adres in de contactgegevens. Deze staan vermeld aan het begin van deze Privacyverklaring.

Consequentie van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens:
Indien u KZH verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen, zal KZH daar direct gevolg aan geven. Omdat KZH zonder uw persoonsgegevens niet in staat is u als deelnemer van de Kunstparade te accepteren is deelname aan de Kustparade niet mogelijk.

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komt KZH  er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Laatst bijgewerkt op 6-10-2018