Afdrukken

Stichting Kunst-Zin Heiloo

 

Privacyverklaring

Stichting Kunst-Zin Heiloo

Contactgegevens:

Harrelaers 30

1852KW Heiloo

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Inschrijving bij de Kamer van koophandel Alkmaar onder nummer: 59114037

Stichting Kunst-Zin Heiloo, hierna te noemen “KZH”, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring verklaart KZH hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.

 

 

KZH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat KZH in ieder geval:

 1. uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor u deze heeft verstrekt;
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. op de hoogte is van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

 

KZH is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met KZH wenst op te nemen kan dit via bovenvermelde contactgegevens.

 

 1. Waarvoor verwerkt KZH uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door KZH verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Voor de voornoemde doelstellingen kan KZH de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 

 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens

Bij KZH worden uw persoonsgegevens verwerkt door de volgende functies/personen:

 

 

 1. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

KZH zal u gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen.

 

 1. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

KZH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

KZH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 1. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking door KZH van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door KZH te laten overdragen aan uzelf. KZH kan u vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

Indien u van voornoemde zaken gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek indienen via het adres in de contactgegevens. Deze staan vermeld aan het begin van deze Privacyverklaring.

Consequentie van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens:
Indien u KZH verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen, zal KZH daar direct gevolg aan geven. Omdat KZH zonder uw persoonsgegevens niet in staat is u als deelnemer van de Kunstparade te accepteren is deelname aan de Kustparade niet mogelijk.

 

 1. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komt KZH  er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 6-10-2018